Flask, POST och GET

By , . Latest revision .

Vi ska titta närmare på hur man kan jobba med POST och GET i Flask. Målet är att vi ska med hjälp av ett formulär, en tabell, GET och POST, presentera innehåll i vår Flask-applikation. Vi behöver även blanda in json filer för att spara data mellan requests på studentservern.

#Intro

När vi hämtar en webbsida används HTTP-metoden GET. Det man skickar hamnar då synligt i adressfältet, t.ex.: http://localhost:5000?id=2&car=volvo.

Vill vi däremot inte att datan, eller informationen vi skickar, ska synas, så kan vi använda metoden POST. POST kan bland annat inte bokmärkas, cachas eller sparas i historiken till skillnad från GET-metoden. POST-data skickas i headern, så den är ej synlig i URL:en.

Läs mer om POST och GET.

Vi ska som sagt gå igenom båda två och se hur de kan användas tillsammans med Python och Flask. Vill du hänga med och koda själv redan nu kan du skapa filerna som används i artikeln:

mkdir static templates static/styles templates/forms templates/tables
touch app.py employee.py handler.py static/styles/style.css templates/{about.html,company.html,footer.html,header.html,index.html,forms/add_employee.html,tables/show_employees.html}

Ett färdigt exempel finns i example/flask/read_write.

#Förutsättning

Du har läst delen om GET och POST i guiden “Php på 20 steg” eller vet vad det innebär.
Du har läst artikeln om “Flask med Jinja2”.

#Struktur

Innan vi kommer igång med koden kan det vara bra att tänka igenom vad det är man vill åstadkomma. Det minskar risken att hamna snett och behöva kasta kod och göra om. Målet är en sida som kan lägga till en person, en employee, i en lista, som i sin tur visas upp i en tabell. Tabellen ska uppdateras automatiskt och vi blandar inte in någon databas, utan vi lämnar koden med några personer hårdkodade. Till detta skapar vi en klass, Employee. Vi ska hantera GET och POST i routen och agera korrekt beroende på hur vi skickar en request till routen. När vi klickar på länken i navbaren görs ett GET-request och när vi postar formuläret kan vi använda POST. Vi kan med fördel i detta fallet använda samma route, kallad “company” i artikeln. Vi vill även undvika lösa funktioner i app.py så vi skapar en klass, Handler, som får sköta mappningen mellan app.py och Employee objekten.

En vattentät plan är på plats så vi börjar kika på koden.

#Visa anställda

Vi börjar med att snabbt gå igenom app.py som påminner om hur den såg ut i förra kmom:et. Om Något fortfarande är oklart gå tillbaka och läs “Flask med Jinja2”.

#!/usr/bin/env python3
from flask import Flask, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def main():
  """ Main route """
  return render_template("index.html")

@app.errorhandler(404)
def page_not_found(e):
  """
  Handler for page not found 404
  """
  #pylint: disable=unused-argument
  return "Flask 404 here, but not the page you requested."


@app.errorhandler(500)
def internal_server_error(e):
  """
  Handler for internal server error 500
  """
  #pylint: disable=unused-argument
  import traceback
  return "<p>Flask 500<pre>" + traceback.format_exc()

if __name__ == "__main__":
  app.run(debug=True)

Vi kikar lite snabbt på index.html också. Kolla i “Flask med Jinja2” för innehållet i header.html, footer.html och style.css.

{% include 'header.html' %}

<div class="container">
  <div class="page-header">
    <h1>Visa anställda.</h1>
  </div>
</div>

{% include 'footer.html' %}

Okej, nu har vi grunden och går vidare med att skapa Employee klassen.

#employee.py

Vi skapar en simple klass för att hålla data om anställda.

#!/usr/bin/env python3
"""
Class file for Employee
"""
import random
from datetime import date

class Employee():
  """
  Class for Employee
  """

  def __init__(self, firstname, lastname, salary, hired):
    """
    init method
    """
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname
    self.salary = salary
    self.hired = hired # "YYYY-MM-DD"
    self.id_number = random.sample(range(10), 4)

  def get_salary(self):
    """
    Returns the salary
    """
    return self.salary

  def get_id(self):
    """
    Returns the employement id
    """
    return "".join(map(str, self.id_number))

  def get_name(self):
    """
    Returns name
    """
    return self.firstname + " " + self.lastname

  def get_days_hired(self):
    """
    Returns the number of days an Employee
    has been hired.
    """
    today = date.today()

    hired_date_list = [int(x) for x in self.hired.split('-')]
    hired_date = date(*hired_date_list)
    # Samma kod fast utan list comprehension:
    # hired_date_list = []
    # for x in self.hired.split('-'):
    #  hired_date_list.append(int(x))
    # * innan listan säger att varje element skall skickas som ett eget argument.
    # hired_date = date(
    #  hired_date_list[0], # År
    #  hired_date_list[1], # Månad
    #  hired_date_list[2], # Dag
    # )

    difference = today - hired_date
    return difference.days

I get_days_hired använder vi pythons inbyggda datatime modul för att dynamiskt hålla koll på hur många dagar en persone har varit anställd.

Nästa steg blir att skapa Handler klassen så vi kan använda Employee.

#handler.py

Handler klassen ska vara bryggan mellan app.py och Employee objekten. Vi börjar med en lista som innehåller alla skapade objekt och en metod som skapar några hårdkodade Employee objekt.

#!/usr/bin/env python3
"""
Handler file
"""

from employee import Employee

class Handler():
  def __init__(self):
    self.people = []
    self.add_predefined_employees()

  def get_people(self):
    return self.people

  def add_predefined_employees(self):
    emil = Employee("Emil", "Folino", 30000, "2011-05-13")
    mikael = Employee("Mikael", "Roos", 31000, "2010-01-01")
    kenneth = Employee("Kenneth", "Lewenhagen", 75000, "2019-10-05")
    andreas = Employee("Andreas", "Arnesson", 12000, "2020-03-02")

    self.people.append(emil)
    self.people.append(mikael)
    self.people.append(kenneth)
    self.people.append(andreas)

Nu har vi två klasser som vi kan skapa objekt av för att spara data och jobba med den. Innan vi bygger ihop det i app.py skapar vi html koden för att visa upp de anställda.

#templates/tables

Vi ska utnyttja Jinja2’s funktionalitet för att hantera mallar och skapa mallar, templates, för tabellen och formuläret. Som du såg i början av artikeln så har vi mapparna templates/forms och templates/tables.

Vi hoppar in i mappen templates/tables/ och tittar på show_employees.html.

Vi skapar en tabell och använder Jinja för att skapa en loop och lägga till varje employee i tabellen. Magin händer i <tbody>, vi använder en for-loop med hjälp av Jinja för att gå igenom en lista med Employee objekt och lägger till dem i tabellen, en rad/objekt. Detta betyder att vi i app.py måste skicka med en lista med Employee objekt till render_template() metoden.

<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Name</th>
      <th>Id</th>
      <th>Salary</th>
      <th>Days Hired</th>
    </tr>
  </thead>
<tbody>
  {% for person in people %}
  <tr>
    <td>{{ person.get_name() }}</td>
    <td>{{ person.get_id() }}</td>
    <td>{{ person.get_salary() }}</td>
    <td>{{ person.get_days_hired() }}</td>
  </tr>
  {% endfor %}
</tbody>
</table>

Vi passar även på att inkludera tabellen i index.html

{% include 'header.html' %}

<div class="container">
  <div class="page-header">
    <h1>Visa anställda</h1>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-md-offset-1">
      <h3>Employed</h3>
      {% include 'tables/show_employees.html' %}
    </div>
  </div>
</div>

{% include 'footer.html' %}

När vi kallar på {% include ... %} letar Jinja2 automatiskt i mappen templates/. Vi kan på detta sättet separera koden och inkludera formulär, tabeller och övrig html-kod. För att få en snygg layout använder vi Bootstrap’s färdiga klasser. Klassen row gör sitt bästa för att innehållet ska hamna på en rad. Klassen col-md-3 tar upp 3 kolumner av 12. Klassen col-md-offset-1 puttar elementet 1 kolumn åt höger.

Sista steget blir att importera Handler i app.py och skicka med alla Employee objekt till render_template().

# app.py
...
from handler import Handler

app = Flask(__name__)
handler = Handler()

@app.route("/")
def main():
  """ Main route """
  return render_template("index.html", people=handler.get_people())

...

Kolla att det fungerar, starta servern och gå till http://localhost:5000 i webbläsaren.

Visa alla anställda.

Visa alla anställda.

#Lägg till nya anställda

Nästa steg är att kunna lägga till fler anställda. Vi gör det med ett formulär som skickar ett POST request. Börja med att lägga till ett menyval i navbaren för company.html i header.html, samt en route i app.py som returnerar company.html.

# app.py
...

@app.route("/company")
def company():
  """ Company route """

  return render_template("company.html")

...

Vi går vidare med att lägga till kod i company.html.

company.html

Vi bygger upp company.html på liknande sätt som index.html.

{% include 'header.html' %}
<div class="container">
  <div class="page-header">
    <h1>Lägg till anställda</h1>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3 col-md-offset-1">
      <h3>Add employee</h3>
      {% include 'forms/add_employee.html' %}
    </div>
  </div>
</div>
{% include 'footer.html' %}

Nedanför skapar vi en mall för formuläret som vi importerar ovanför.

#templates/forms

Mallen för formuläret, templates/forms/add_employee.html, ser ut på följande sätt:

<form role="form" method="POST" action="{{ url_for('company') }}">
  <div class="form-group">
    <label for="firstname">First name: </label>
    <input type="text" name="firstname" class="form-control" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="lastname">Last name: </label>
    <input type="text" name="lastname" class="form-control" />
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="salary">Salary: </label>
    <input type="text" name="salary" class="form-control" />
  </div>
  <div class="form-group row">
    <input
    class="form-control"
    type="date"
    name="hired"
    >
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Lägg till</button>
</form>

Bootstrap gör att vi får lite mer rader än vad som egentligen behövs. De viktiga raderna är:

<form role="form" method="POST" action="{{ url_for('company') }}">
...
    <input type="text" name="firstname" class="form-control" />
...
  <button type="submit" class="btn btn-default">Lägg till</button>

Vi sätter metoden till POST och action till sökvägen för company.html. Attributet name är nyckeln vi når formulärets data med i Python koden.

#app.py

Vi behöver modulen request från Flask för att hämta vilken typ av request det är och komma åt data från formulär i en route:

from flask import Flask, render_template, request

Nu återstår att hantera det inskickade formuläret. Det gör vi i routen för company.html:

@app.route("/company", methods=["POST", "GET"])
def company():
  """ Company route """

  if request.method == "POST":
    handler.add_employee(request.form)

  return render_template("company.html")

methods=["POST", "GET"] talar om att det är helt i sin ordning att ta sig hit via både POST och GET, om man inte har med det kan man bara ta sig till den routen med GET requests. Med modulen request kan vi se hur användaren har tagit sig in i routen med request.method. Om requesten är GET behöver vi inte göra något, då ska bara sidan renderas. Om det däremot är POST betyder det att det är formuläret som skickats och det behöver vi ta hand om. request.form är en typ av dictionary och ni kan läsa lite mer om det i Flask’s Quickstart guide.

Vi behöver skapa add_employee() metoden i Handler.

class Handler():
  ...

  def add_employee(self, form):
    empl = Employee(
      form["firstname"],
      form["lastname"],
      form["salary"],
      form["hired"]
    )
    self.people.append(empl)

  #...

Notera, om man har ett formulär som innehåller t.ex. checkboxes kan man använda getlist(key), form.getlist("key"), för att hämta ut dess värden.

Om ni startar upp servern borde ni kunna gå till company.html och lägga till en employee. Sen kan ni gå tillbaka till index.html och se den i tabellen med all personal.

#Flask i produktion

Det vi har gjort än så länge fungerar bra lokalt men om vi publicerar sidan till studentservern, lägger till en anställd och går till index.html för att kolla på alla fina anställda kommer vi bara se de som är hårdkodade. När ni testar publicera glöm inte app.cgi filen.

När vi kör sidan lokalt med Flasks inbyggda server är vårt program i app.py igång hela tiden och vi använder dens minne för att komma ihåg alla anställda vi lägger till i formuläret vid varje request. Men Flask själva skriver att deras webbserver inte säker nog för att användas i produktion, den ska bara användas för utveckling. På studentservern kör vi istället en Apache webbserver som inte fungerar med Flask naturligt. Detta är varför vi behöver app.cgi filen, den gör att Apache kan startar vårt app.py program varje gång någon gör ett request. I och med detta stängs vårt program av när ett request är färdigt och när vi får ett nytt request, och programmet startas igen, har programmet inget minne av vad vi gjort tidigare. Vid varje request, när vi byter från index.html till company.html eller när vi submit:ar ett formulär, utgår vi bara från det som finns hårdkodat i koden. I bilden nedanför är “Gateway program” app.py och “Web server” Apache på studentservern.

Hur CGI fungerar på en webbserver.

Hur CGI fungerar på en webbserver.

Vi behöver ett externt minne som vårt program kan använda för att spara data mellan requests. Om vi hade skapat en större applikation där vi vill ha persistent data hade vi implementerat en databas. Ett annat alternativ är att spara allt i en session, det finns ett exempel för detta i example/flask/session. Men vi ska använda JSON filer istället.

#Json

Vi behöver först skapa en ny fil employees.json som vi lägger i static/data mappen. Efter det så uppdaterar vi även rättigheterna så att vi både kan läsa och skriva till den.

mkdir static/data
touch static/data/employees.json
chmod 777 static/data/employees.json

Json är i princip en vanlig dictionary vilket betyder att om vi vill spara data behöver datan vara av datatypen Dict. Men vår data ligger i Employee objekt vilket inte översätts automatiskt till dictionary så vi kan inte spara datan som den är utan vi behöver serialisera datan. Serialisering är processen att formatera data/objekt till ett format som kan sparas och sedan deserialiseras för att återskapa det tidigare objektet/datan. Vi behöver skapa två nya metoder i Employee klassen för detta. En metod som tar datan från en instans och lägger i en Dict, serialisering, och en som skapar ett nytt Employee objekt av data från en Dict, deserialisering.

class Employee():
  def __init__(self, firstname, lastname, salary, hired, id_number=None):
    self.firstname = firstname
    self.lastname = lastname
    self.salary = salary
    self.hired = hired
    self.id_number = id_number if id_number else random.sample(range(10), 4)

  def to_json(self):
    return {
      "fname": self.firstname,
      "lname": self.lastname,
      "salary": self.salary,
      "hired": self.hired,
      "id": self.id_number,
    }
  # factory method
  @classmethod
  def from_json(cls, json):
    return cls(json["fname"], json["lname"], json["salary"], json["hired"], json["id"])
  ...

Inget jätte speciellt i metoderna, to_json returnerar en Dict med all data och from_json är en klassmetod som skapar en ny instans av klassen, typ som __init__(). Klassmetoder som fungerar som __init__() brukar kallas “factory methods”. Vi lägger även till ett default värde på id_number parametern i konstruktorn, så vi kan skicka med id_number när vi skapar objekt från json filen. Då fortsätter vi med att lägga till två metoder i Handler, en för att skriva ner data till filen och en för att läsa data den.

import json

class Handler():
  filename = "static/data/employees.json"
  
  def __init__(self):
    self.people = []
    try:
      self.load_data()
    except FileNotFoundError:
      self.add_predefined_employees()

  # ...

  def save_data(self):
    data = {}
    data["Employees"] = [e.to_json() for e in self.people]
    # Samma kod fast utan list comprehension
    # people = []
    # for e in self.people:
    #  people.append(e.to_json()
    # data["Employees"] = people

    with open(Handler.filename, 'w') as fh:
      json.dump(data, fh, indent=4)

  def load_data(self):
    with open(Handler.filename, 'r') as fh:
      data = json.load(fh)

    self.people = [Employee.from_json(e) for e in data["Employees"]]
    # Samma kod fast utan list comprehension
    # self.people = []
    # for e in data["Employees"]:
    #  self.people.append(Employee.from_json(e))
  #...

Först importerar vi modulen json och sätter en klassvariabel med filnamnet. I save_data() använder vi to_json() för att serialisera varje objekt och lägga i en lista. Efter det öppnar vi filen i skrivläge och dumpar den, indent är inte nödvändigt, den säger bara hur filen skall formatera sitt innehåll.

I load_data läser vi filen och använder from_json() för att deserialisera datan från filen. Filen kan vi läsa in redan i konstruktorn, men om vi inte redan har skapat den kommer programmet krascha. Därför lägger vi en try except runt, om vi inte kan läsa in filen lägg til default datan.

Vi behöver fortfarande skriva till anropa save_date på rätt ställen i app.py.

# app.py
from flask import Flask, render_template, request
from handler import Handler

app = Flask(__name__)
handler = Handler()
...

@app.route("/")
def main():
  """ Main route """

  return render_template("index.html", people=handler.get_people())

@app.route("/company", methods=["POST", "GET"])
def company():
  """ Company route """

  if request.method == "POST":
    handler.add_employee(request.form)
    handler.save_data()

  return render_template("company.html", persons=handler.get_people())
...

Vi ser till att alltid läsa från filen när vi ska visa index.html, så vi kan populera tabellen, och vi skriver till json filer efter att vi har lagt till ett nytt Employee objekt. Nu ska vi ha en fungerande webbsida där vi kan lägga till anställda och visa upp dem i en tabell, som även fungerar på studentservern. Publicera övningen och testa. Notera att vi läser från filen innan vi lägger till ett nytt konto. Annars kommer inte programmet ihåg de konto vi redan lagt till.

#Avslutningsvis

Nu har vi kommit fram till slutet, det blev mycket information. Vi har lärt oss POST/GET, for-loop i template, CGI, Json och Serialisering bland annat.

#Revision history

 • 2021-01-18: (D, moc) La till date modul och json.
 • 2018-12-12: (C, aar) La till session.
 • 2018-11-26: (B, aar) Skrev om handler koden till en klass.
 • 2017-12-01: (A, lew) First version for v2.

Document source.

Category: oopython.